www.NSOZ.sk
(zdroj)


1197
1198
Druhý oddiel: Združenie osôb
§ 99
1201
Základné ustanovenie
1203 (1) Najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov alebo právnickou osobou, môžu založiť na dosiahnutie spoločného cieľa združenie osôb (ďalej len „združenie“).
1206
má názor:  

(2) Zákon ustanoví, kedy môže združenie založiť jedna osoba.
1207
1208
§ 100
1210
Založenie združenia
1212 Združenie sa zakladá zakladateľskou zmluvou alebo schválením stanov. O založení združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi sa spíše zápisnica, ktorá musí mať všetky náležitosti zakladateľskej listiny a musí obsahovať aj podpisy zakladajúcich členov.
1215