www.NSOZ.sk
(zdroj)


1211
1212 Združenie sa zakladá zakladateľskou zmluvou alebo schválením stanov. O založení združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi sa spíše zápisnica, ktorá musí mať všetky náležitosti zakladateľskej listiny a musí obsahovať aj podpisy zakladajúcich členov.
1215
1216
§ 101
1218
Stanovy združenia
1220
má názor:  

Stanovy združenia upravia najmä vznik, zánik a podmienky členstva, práva a povinnosti členov, orgány združenia a ich pôsobnosť, spôsob zrušenia združenia a naloženia s jeho likvidačným zostatkom. Stanovy určia aj spôsob, ktorým sa stanovy menia a dopĺňajú. Ak stanovy neurčia inak, o zmene stanov rozhoduje nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
1225
1226
1227
1228
§ 102