www.NSOZ.sk
(zdroj)


1265d)   ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, ibaže ide o vedľajšiu činnosť za účelom napĺňania cieľov združenia.
1267 (2) Nedovolené združenia môže orgán, ktorý vedie registráciu združení, zrušiť rozhodnutím o jeho rozpustení.
1269
1270
§ 106
1272
Použitie výnosov združenia
1274
má názor:  

Výnosy z činnosti združenia sa môžu použiť len na činnosť združenia vrátane správy združenia, ibaže zákon ustanoví inak.
1276
1277
1278
1279
§ 107
1281
Orgány združenia
1283 (1)   Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Rozhoduje najmä o voľbe členov