www.NSOZ.sk
(zdroj)


1281
Orgány združenia
1283 (1)   Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Rozhoduje najmä o voľbe členov
1285 orgánov združenia a o jeho likvidátorovi, o zmenách zakladateľskej listiny a stanov, schvaľuje výročnú správu a rozpočet združenia a rozhoduje o zrušení združenia. Každý člen združenia má na členskej schôdzi jeden hlas.
1288 (2)   Štatutárnym orgánom je predseda občianskeho združenia, volený členskou schôdzou. Ak
1290
má názor:  

má mať štatutárny orgán viac členov, je ním správna rada (predsedníctvo?). Štatutárny orgán riadi činnosť združenia.
1292
1293
§ 108
1295
Členstvo v združení
1297 (1)  Členstvo je viazané na osobu člena a neprechádza na jeho právnych nástupcov.
1298 (2)  Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť.
1299 (3)  Členstvo v združení možno viazať aj na určitý členský príspevok.