www.NSOZ.sk
(zdroj)


1302 k veci, môže vzniknúť alebo zaniknúť len vznikom alebo zánikom tohto vzťahu a prevedené iba spolu s predmetom tohto vzťahu.
1304
1305
§ 109
1307
Práva a povinnosti člena združenia
1309 (5)  Člen združenia má právo podieľať sa na činnosti združenia a jeho orgánov. Môže najmä požadovať od členov orgánov informácie, súvisiace s činnosťou združenia.
1311
má názor:  

(6)  Člen združenia je povinný nepoškodzovať záujmy združenia a dodržiavať jeho vnútorné predpisy.
1313 (7)  Združenie nesmie žiadneho člena bezdôvodne zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
1314
1315
Prostriedky ochrany člena združenia
§ 110
1318
Neprihliadnutie na hlas člena združenia
1320 Ak člen združenia zneužije hlasovacie právo k škode združenia alebo ostatných členov, môže