www.NSOZ.sk
(zdroj)


1311 (6)  Člen združenia je povinný nepoškodzovať záujmy združenia a dodržiavať jeho vnútorné predpisy.
1313 (7)  Združenie nesmie žiadneho člena bezdôvodne zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
1314
1315
Prostriedky ochrany člena združenia
§ 110
1318
Neprihliadnutie na hlas člena združenia
1320
má názor:  

Ak člen združenia zneužije hlasovacie právo k škode združenia alebo ostatných členov, môže sa združenie, alebo iný jeho člen do troch mesiacov od zneužitia hlasovacieho práva domáhať, aby súd rozhodol, že sa k hlasu tohto člena v tomto prípade neprihliada.
1323
1324
§ 111
1326
Neplatnosť rozhodnutí orgánov združenia
1328
1329