www.NSOZ.sk
(zdroj)


1317
1318
Neprihliadnutie na hlas člena združenia
1320 Ak člen združenia zneužije hlasovacie právo k škode združenia alebo ostatných členov, môže sa združenie, alebo iný jeho člen do troch mesiacov od zneužitia hlasovacieho práva domáhať, aby súd rozhodol, že sa k hlasu tohto člena v tomto prípade neprihliada.
1323
1324
§ 111
1326
má názor:  

Neplatnosť rozhodnutí orgánov združenia
1328
1329
1330 (1)  Na rozhodnutie orgánu, ktoré zjavne porušuje dobré mravy sa neprihliada. Rovnaké platí, ak účel zákona, ktorý rozhodnutie orgánu porušuje, vyžaduje, aby rozhodnutie nemalo účinky napriek márnemu uplynutiu lehoty na určenie jeho neplatnosti.
1333 (2)  Súd môže na návrh člena štatutárneho orgánu, iných dozorných orgánov, ak sú ustanovené a člena združenia, ktorého práva boli rozhodnutím porušené, vyhlásiť rozhodnutie orgánu združenia, ktoré nie je preskúmateľné iným orgánom združenia,