www.NSOZ.sk
(zdroj)


130
Narodenie človeka
132 (1)  Narodením človeka so rozumie narodenie živého dieťaťa.
133 (2)  Ak sa narodí mŕtve dieťa, hladí sa naň ako keby sa nenarodilo.
134
135
§ 15
137
Smrť človeka
139
má názor:  

(1)  Smrť človeka sa zisťuje prehliadkou tela mŕtveho predpísaným spôsobom a preukazuje sa vystavením verejnej listiny.
141 (2)  Ak zomrelo viac ľudí pri jednej udalosti a poradie ich smrti nemožno zistiť, platí, že všetci zomreli súčasne.
143
144
Vyhlásenie za mŕtveho
§ 16
(1)  Ak smrť človeka nemožno preukázať predpísanou prehliadkou mŕtveho tela, súd aj bez návrhu vyhlási za mŕtvu fyzickú osobu, ak sa jej smrť preukáže inak.
148 (2)  Za mŕtveho vyhlási súd aj človeka, ktorý je nezvestný viac ako tri roky, ak so zreteľom na