www.NSOZ.sk
(zdroj)


1383 prevažne verejne prospešnému účelu.
1384 (4)  Súkromná nadácia je taká, ktorá podľa nadačnej listiny slúži výlučne alebo prevažne súkromnému účelu alebo vlastným potrebám zakladateľa. Súkromné nadácie sú najmä:
1387a)   rodinné nadácie, ktorých majetok slúži výhradne k úhrade nákladov na výchovu či vzdelávanie, vybavenie alebo podporu členov jednej alebo viacerých rodín alebo k podobným rodinným záujmom,
1390b)   zmiešané rodinné nadácie, ktoré sledujú prevažne účel rodinných nadácií, k tomu ale doplnkovo slúžia aj verejnoprospešnému alebo inému súkromnému účelu.
1392
má názor:  

(5)  Prevažujúci účel nadácie sa posudzuje podľa pomeru plnení slúžiacich k súkromnému a k verejnoprospešnému účelu. Ak nie je určiteľné, že nadácia v určitom období úplne alebo prevažne slúžila súkromnému účelu, považuje sa za verejne prospešnú nadáciu.
1395
1396
§ 115
1398
Názov nadácie
1400 Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia“.
1401