www.NSOZ.sk
(zdroj)


1423
§ 117
1425
Založenie a vznik nadácie
1427 (1) Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená.
1429 (2) Do vzniku nadácie konajú vo veciach súvisiacich s jej vznikom zakladatelia spoločne alebo určený správca nadácie.
1431 (3) Nadácia vzniká zápisom do verejného registra podľa osobitného predpisu.
1432
má názor:  

(4) Zakladateľ nadácie a jeho dedičia sa môžu dovolávať neplatnosti založenia nadácie z dôvodu nedostatku vôle zakladateľa podľa všeobecných ustanovení o nedostatkoch pri právnych úkonoch a uzatváraní zmlúv aj po zápise do registra. Rozhodnutím súdu nie sú dotknuté nadačné plnenia prijaté beneficientami v dobrej viere.
1436
1437
Osoby zúčastnené na na nadácii
§ 118
1440
Zakladateľ