www.NSOZ.sk
(zdroj)


1481 nadobudnúť likvidačný zostatok. Ak nie je posledný beneficient určený, alebo neexistuje, pripadne likvidačný zostatok štátu.
1483
1484
§ 120
1486
Práva beneficientov na informácie
1488 (1)  Beneficient má v rozsahu, v akom sa to týka jeho práv, právo na nahliadnutie do nadačnej listiny, štatútu a vnútorných predpisov nadácie.
1490
má názor:  

(2)  Ak zákon neustanovuje inak, beneficient má v rozsahu, v akom sa to týka jeho práv, právo požadovať od príslušných orgánov nadácie poskytnutie informácie a podávanie správ o účtovníctve. Za týmto účelom má právo nahliadať do účtovných kníh
1494
1495
1496 a podkladov, robiť si kópie a kontrolovať všetky skutočnosti a pomery, či už osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Toto právo nesmie byť vykonávané v rozpore so zásadou poctivosti, zneužívané alebo inak nesmie byť vykonávané v rozpore so záujmami nadácie alebo ostatných beneficientov. Výnimočne a len za účelom ochrany