www.NSOZ.sk
(zdroj)


1692a)   nadačná listina nepoverila orgán nadácie k zmene obsahu nadačnej listiny či iných predpisov nadácie a
1694b)   je to účelné k zachovaniu účelu nadácie, najmä k zabezpečeniu jej ďalšej existencie, alebo k zabezpečeniu jej majetku.
1696 (3)  Súd môže na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo v naliehavých prípadoch, najmä ak existuje vážne podozrenie z trestnej činnosti niektorého z orgánov nadácie, aj z podnetu iného štátneho orgánu alebo z vlastného podnetu zmeniť účel nadácie alebo iný obsah nadačnej listiny a iných predpisov nadácie, ktorá nepodlieha dozoru nadačného kontrolného orgánu.
1701
má názor:  

1702
Orgány nadácie
§ 135
1705
Orgány nadácie
1707 (1) Orgánmi nadácie sú
1708c)   správna rada,
1709d)  dozorná rada, alebo revízor ak sa nezriaďuje dozorná rada,
1710e)   iný orgán, ak to ustanoví nadačná listina.