www.NSOZ.sk
(zdroj)


1718
Odvolanie člena orgánu súdom
1720 Súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem alebo aj bez návrhu odvolá člena orgánu nadácie, ak tak určí nadačná listina alebo z dôležitého dôvodu, najmä:
1722a)   ak závažne poruší povinnosti,
1723b)   pre neschopnosť riadneho plnenia úloh alebo
1724c)   ak bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
1726
1727
má názor:  

§ 137
1729
Správna rada
1731 (1)  Štatutárnym orgánom nadácie je správna rada.
1732 (2)  Ak členovia správnej rady vykonávajú svoju funkciu bezplatne, môže byť v nadačnej listine vylúčená ich zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť, ibaže by sa tým poškodili veritelia nadácie.
1735
1736
§ 138