www.NSOZ.sk
(zdroj)


1808 200 000 eur, pričom príjmom prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov sa na tento účel považujú príjmy dosiahnuté z prijatých prostriedkov od fyzických osôb, právnických osôb, príspevky z podielu zaplatenej dane, príjmy z verejných zbierok a dotácie; tým nie je dotknutá povinnosť overenia ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu.
1813
1814
Zrušenie nadácie
§ 143
1817
má názor:  

Dôvody zrušenia
1819 (1)   Správna rada rozhodne o zrušení nadácie, ak bol dosiahnutý účel nadácie, alebo tento účel nie je možné dosiahnuť, alebo ak nastali dôvody, ktoré určuje nadačná listina.
1821 (2)   O zrušení nadácie musí správna rada rozhodnúť jednohlasne, ibaže nadačná listina určí inak.
1823
1824
§ 144
1826
Zlúčenie alebo splynutie nadácie