www.NSOZ.sk
(zdroj)


1892 na požiadanie preukázať nadácii, ako prostriedky použila. Ak tak neurobí, je povinná tieto prostriedky vrátiť podľa pravidiel bezdôvodného obohatenia.
1894 (3)  Prostriedky nadácie určené na plnenie jej verejnoprospešného účelu nemožno poskytnúť zakladateľovi, členovi správnej rady, ani členovi iného orgánu nadácie, zamestnancovi nadácie a im blízkym osobám. To neplatí, ak ide o poskytnutie prostriedkov z nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
1900 Poskytnutie príspevku podlieha schváleniu dozornej rady alebo revízora.
1901
má názor:  

(4)  Nadácia nesmie poskytnúť nadační príspevok, ak výška vlastných zdrojov financovania majetku nadácie podľa osobitného predpisu znížených o zdroje, ktoré sú účelovo viazané a ktorých účel nemôže nadácia zmeniť, je nižšia alebo by v dôsledku plnenia bola nižšia, ako je výška nadačného imania.
1905 (5)  Osoba ktorá prijala v dobrej viere príspevok v rozpore s odsekom 4 nie je povinná ho vrátiť.
1907
1908
§ 149
1910
Nadačný fond