www.NSOZ.sk
(zdroj)


1948
1949
§ 150
1951
Výročná správa verejnoprospešnej nadácie
1953 (1)  Verejnoprospešná nadácia je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať výročnú správu v lehote určenej správnou radou alebo nadačnou listinou najneskôr do
195515. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
1956 (2)  Výročná správa nadácie obsahuje
1957
má názor:  

a)   prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu nadácie,
1959b)   ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke,
1961
1962
1963
1964c)   prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu,
1965d)   prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 eur, ibaže darca požiada o anonymitu,