www.NSOZ.sk
(zdroj)


2065
2066 (1)  Majetok neinvestičného fondu tvorí súbor vkladov a darov a výnosy z činnosti a majetku neinvestičného fondu.
2068 (2)  Majetok neinvestičného fondu nemožno zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzku.
2069 (3)  Scudziť majetok neinvestičného fondu možno iba v súlade s účelom neinvestičného fondu.
2071
2072
§ 158
2074
má názor:  

Orgány fondu
2076 Orgány fondu sú:
2077a) správna rada,
2078c) iné orgány, ak to ustanoví štatút.
2079
2080
§ 159
2082
Zrušenie neinvestičného fondu