www.NSOZ.sk
(zdroj)


199 najbližšieho spoločného predka.
200
201
§ 22
203
Blízke osoby
205 (1)  Blízkymi osobami sú príbuzní v priamom rade, súrodenci a manžel.
206 (2)  Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa považujú za blízke osoby, ak by ujmu, ktorú utrpí jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako svoju vlastnú.
208
má názor:  

(3)  Ak zákon ustanovuje osobitné podmienky pre právne vzťahy medzi blízkymi osobami, uplatnia sa aj na vzťahy medzi právnickou osobou a jej orgánom alebo členom a spoločníkom, ibaže by ich uplatnenie bolo zjavne nedôvodné.
211
212
Právna subjektivita
§ 23
Právna subjektivita človeka vzniká narodením a zaniká smrťou.
215
216
217