www.NSOZ.sk
(zdroj)


2111 s obdobným účelom, inak obci, v ktorej mal zrušený fond sídlo. Ak obec likvidačný zostatok prijme, môže ho použiť iba na verejnoprospešný účel.
2113
2114
§ 162
2116
Použitie ustanovení o verejnoprospešnej nadácii
2118 Ustanovenia upravujúce verejnoprospešnú nadáciu sa primerane uplatnia na:
2119a)   postavenie správnej rady,
2120
má názor:  

b)   poskytovanie príspevkov tretím osobám,
2121c)   účtovníctvo vrátane povinnosti overiť účtovnú závierku audítorom a výročnú správu.
2122
2123
Štvrtý oddiel: Účelové združenie osôb a majetku
§ 163
2126
Nezisková organizácia
2128 (1) Nezisková organizácia je právnická osoba založená jedným alebo viacerými osobami za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb s využitím osobnej a majetkovej zložky