www.NSOZ.sk
(zdroj)


2283 rady (revízora),
2284j)   rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine a
2286k)   rozhoduje o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v zakladacej listine.
2288 (2) Správna rada môže odvolať člena správnej rady, ak porušuje svoje povinnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady.
2291
2292
má názor:  

§ 173
2294
Zloženie správnej rady, práva a povinnosti členov
2296 (1) Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady (revízor) ani riaditeľ.
2298 (2) Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou, ak zakladacia listina neurčí, že zaň prislúcha odmena. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
2301 (3) Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí