www.NSOZ.sk
(zdroj)


2384 Na postavenie a právne pomery neziskovej organizácie sa primerane použijú ustanovenia o nadácii.
2386
2387
4. diel: Spotrebiteľ a podnikateľ
§ 179
2390
Spotrebiteľ
2392 Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s podnikateľom mimo rámca
má názor:  

svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.
2394
2395
Podnikateľ
§ 180
Podnikateľom je každá osoba, ktorá samostatne, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť vykonáva zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom, so zámerom konať tak sústavne, za účelom dosiahnutia zisku.
2400
2401
§ 181
(1)  Za podnikateľa sa považuje osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom verejnom