www.NSOZ.sk
(zdroj)


2397 Podnikateľom je každá osoba, ktorá samostatne, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť vykonáva zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom, so zámerom konať tak sústavne, za účelom dosiahnutia zisku.
2400
2401
§ 181
(1)  Za podnikateľa sa považuje osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom verejnom registri.
2404 (2)  Podnikateľom je aj osoba, ktorá získala na podnikanie živnostenské alebo iné oprávnenie podľa osobitného predpisu.
2406
má názor:  

2407
§ 182
2409
2410
2411 Pre účely ochrany spotrebiteľa sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá -   uzatvára so spotrebiteľom zmluvu týkajúcu sa jej obchodnej, výrobnej alebo obdobnej činnosti alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, -   koná v mene alebo na účet podnikateľa,
2415 -   vystupuje ako podnikateľ a pri ktorej sa spotrebiteľ dôvodne domnieva, že koná v