www.NSOZ.sk
(zdroj)


2399 tak sústavne, za účelom dosiahnutia zisku.
2400
2401
§ 181
(1)  Za podnikateľa sa považuje osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom verejnom registri.
2404 (2)  Podnikateľom je aj osoba, ktorá získala na podnikanie živnostenské alebo iné oprávnenie podľa osobitného predpisu.
2406
2407
§ 182
má názor:  

2409
2410
2411 Pre účely ochrany spotrebiteľa sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá -   uzatvára so spotrebiteľom zmluvu týkajúcu sa jej obchodnej, výrobnej alebo obdobnej činnosti alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, -   koná v mene alebo na účet podnikateľa,
2415 -   vystupuje ako podnikateľ a pri ktorej sa spotrebiteľ dôvodne domnieva, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
2417