www.NSOZ.sk
(zdroj)


2463 Ak má fyzická osoba rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, je povinná doplniť svoje obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť.
2467 (2)  Obchodné meno nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.
2469
2470
§ 187
2472
má názor:  

Podnikanie pod spoločným označením
2474 Ak podniká spolu viac osôb pod spoločným označením bez založenia právnickej osoby, sú tieto osoby spoločne a nerozdielne povinné splniť záväzky vzniknuté pri podnikaní.
2476
2477
§ 188
2479
Prevod a prechod obchodného mena
2481 (1)  Kto zdedí podnik po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou, môže podnikať pod