www.NSOZ.sk
(zdroj)


2465 sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť.
2467 (2)  Obchodné meno nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.
2469
2470
§ 187
2472
Podnikanie pod spoločným označením
2474
má názor:  

Ak podniká spolu viac osôb pod spoločným označením bez založenia právnickej osoby, sú tieto osoby spoločne a nerozdielne povinné splniť záväzky vzniknuté pri podnikaní.
2476
2477
§ 188
2479
Prevod a prechod obchodného mena
2481 (1)  Kto zdedí podnik po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou, môže podnikať pod doterajším obchodným menom s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu; to isté platí pri kúpe podniku od podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou.