www.NSOZ.sk
(zdroj)


244
§ 28
(1)  Ak plnoletá fyzická osoba potrebuje pomoc pri správe svojich záležitostí z dôvodu, že jej schopnosť rozhodovať sa je alebo môže byť oslabená (podporovaná osoba), môže sa s jednou alebo viacerými osobami dohodnúť na poskytovaní podpory pri rozhodovaní (podporujúca osoba).
249 (2)  Podporujúcou osobou môže byť len svojprávna plnoletá fyzická osoba; ak je podporujúcich osôb viac, svoju činnosť môžu vykonávať spoločne aj samostatne.
251
252
253
má názor:  

254
§ 29
(1)  Dohodou o poskytovaní podpory pri rozhodovaní sa podporujúca osoba zaväzuje bezodplatne poskytovať podporovanej osobe pomoc pri právnych úkonoch, najmä poskytovaním informácií, rád a prítomnosťou pri rokovaniach s tretími osobami. Dohoda musí byť uzavretá písomne a nadobúda účinnosť schválením súdom.
259 (2)  Súd dohodu neschváli ak
260a) navrhovaná podporujúca osoba je sama podporovanou osobou,
261b) navrhovaná podporujúca osoba je ustanovená súčasne aj pre inú podporovanú osobu,
262c) schválenie dohody by bolo na ujmu podporovanej osoby, alebo by viedlo k ohrozeniu