www.NSOZ.sk
(zdroj)


2587
2588
§ 199
2590
Zjavné oprávnenie zastupovať
2592 Ak niekto svojim správaním vyvolá alebo utvrdí presvedčenie, že udelil plnomocenstvo inej osobe, nemôže sa voči tretej osobe, konajúcej v dobrej viere, dovolávať, že plnomocenstvo neudelil; to neplatí, ak sa tretia osoba mohla rozumne domnievať, že plnomocenstvo udelené nebolo.
2596
má názor:  

2597
§ 200
2599
Prekočenie oprávnenia zastupovať
2601 Ak splnomocnenec prekročí rozsah oprávnenia zastupovať určený plnomocenstvom a splnomocniteľ s tým nesúhlasí, oznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekročení dozvedel. Inak platí, že prekročenie schválil, ibaže tretia osoba musela vedieť, že splnomocnenec konal nad rozsah svojho oprávnenia.