www.NSOZ.sk
(zdroj)


2631 (5)  Ak splnomocniteľ zomrie, alebo ak splnomocnenec plnomocenstvo vypovedá, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu. Takéto úkony majú rovnaké účinky, ako keby zastúpenie trvalo, pokiaľ neodporujú pokynom splnomocniteľa alebo jeho právneho nástupcu.
2636
2637
Oprávnenie zastupovať podnikateľa
Prokúra
§ 202
má názor:  

(1)  Prokúrou splnomocňuje podnikateľ, zapísaný v obchodnom registri, prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúra môže byť obmedzená na úkony pri prevádzke určitej organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra.
2644 (2)  Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe.
2645 (3)  Prokúra nezahŕňa právo scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, ibaže je toto oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené.
2647 (4)  Prokurista nie je oprávnený previesť prokúru alebo udeliť ďalšiu prokúru.
2648 (5)  Obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nepôsobí voči tretím osobám.
2649