www.NSOZ.sk
(zdroj)


2636
2637
Oprávnenie zastupovať podnikateľa
Prokúra
§ 202
(1)  Prokúrou splnomocňuje podnikateľ, zapísaný v obchodnom registri, prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúra môže byť obmedzená na úkony pri prevádzke určitej organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra.
2644 (2)  Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe.
2645
má názor:  

(3)  Prokúra nezahŕňa právo scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, ibaže je toto oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené.
2647 (4)  Prokurista nie je oprávnený previesť prokúru alebo udeliť ďalšiu prokúru.
2648 (5)  Obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nepôsobí voči tretím osobám.
2649
2650
§ 203
2652
2653
2654 (1)   Viacerým osobám možno prokúru udeliť tak, že sú na zastupovanie a podpisovanie