www.NSOZ.sk
(zdroj)


2693
2694 (1)  Ustanovenie § 207 sa primerane použije aj na konanie osôb, ktoré sú poverené určitou činnosťou vnútornými predpismi právnickej osoby vo vzťahu k tejto právnickej osobe
2697
2698
2699 (2)  Ustanovenie § 208 sa primerane uplatní aj pre konanie osôb v priestoroch právnickej osoby.
2701
2702
má názor:  

Zákonné zastúpenie
§ 210
Zákonné zastúpenie vzniká buď priamo zo zákona, rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci.
2706
2707
§ 211
Zastúpenie maloletého zákonným zástupcom je upravené v druhej časti tohto zákona.
2709
2710
§ 212
Zákonným zástupcom plnoletej osoby, ktorej súd obmedzil svojprávnosť, je opatrovník