www.NSOZ.sk
(zdroj)


2700 osoby.
2701
2702
Zákonné zastúpenie
§ 210
Zákonné zastúpenie vzniká buď priamo zo zákona, rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci.
2706
2707
§ 211
Zastúpenie maloletého zákonným zástupcom je upravené v druhej časti tohto zákona.
2709
má názor:  

2710
§ 212
Zákonným zástupcom plnoletej osoby, ktorej súd obmedzil svojprávnosť, je opatrovník ustanovený súdom. Ak za opatrovníka nemožno ustanoviť jeho príbuzného alebo jemu blízku osobu, súd ustanoví za opatrovníka inú vhodnú fyzickú osobu alebo obec, prípadne jej zariadenie, ak je oprávnené vystupovať vo svojom mene.
2715
2716
§ 213
Súd môže ustanoviť opatrovníka aj tomu, koho pobyt nie je známy, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov alebo ak to vyžaduje verejný záujem. Za tých istých podmienok môže