www.NSOZ.sk
(zdroj)


2910 (5)  Ak osoba, ktorej je nesplnenie podmienky na prospech, zámerne zmarí jej splnenie, právny úkon sa stane nepodmieneným.
2912
2913
§ 234
2915
Určenie času
2917 (1)  Ak je účinnosť právneho úkonu viazaná na začiatok doby, použijú sa obdobne ustanovenia o odkladacej podmienke.
2919
má názor:  

(2)  Ak je účinnosť právneho úkonu obmedzená koncom doby, použijú sa obdobne ustanovenia o rozväzovacej podmienke.
2921
2922
§ 235
2924
Zdanlivý právny úkon
2926 (1)  O právny úkon nejde, ak:
2927a)   chýbala vôľa konajúceho,
2928b)   vôľa konajúceho nebola prejavená vážne,