www.NSOZ.sk
(zdroj)


2972 medzi sebou zaviedli, ako aj následného správania sa strán, pokiaľ to pripúšťa povaha veci.
2974
2975
§ 240
Prejav vôle, ktorý obsahuje výraz pripúšťajúci rôzny výklad, treba pri pochybnostiach vykladať na ťarchu strany, ktorá ako prvá v konaní tento výraz použila.
2978
2979
§ 241
2981
má názor:  

2982
2983 Ak bol právny úkon vyhotovený v dvoch alebo viacerých jazykových zneniach rovnakej právnej sily, v prípade rozporu medzi nimi sa uprednostní výklad podľa toho znenia, v ktorom sa právny úkon robil pôvodne.
2986
2987
§ 242
(1)  V právnom vzťahu s podnikateľom sa výraz, ktorý pripúšťa rôzny výklad, vykladá podľa významu, aký sa mu v takomto vzťahu pripisuje pravidelne. Ak však druhá strana nie je podnikateľom, musí ten, kto sa takéhoto výkladu dovoláva, preukázať, že druhej strane