www.NSOZ.sk
(zdroj)


3013 forma zmluvy určená dohodou strán, možno ju zmeniť alebo zrušiť aj v inej forme, pokiaľ to dohoda strán nevylučuje.
3015
3016
§ 246
(1)  Písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami, ak je to obvyklé.
3019
3020
3021
3022
má názor:  

(2)  Ak právny úkon robia viaceré osoby, musia byť ich podpisy na tej istej listine len ak ide o právny úkon, na základe ktorého vzniká, mení sa alebo zaniká vecné právo k nehnuteľnej veci, alebo ak tak stanovuje právny predpis.
3025 (3)  Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený prostriedkami elektronickej komunikácie, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon robila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak je právny úkon urobený prostriedkami elektronickej komunikácie podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
3029 (4)  Osvedčenie pravosti podpisu sa vyžaduje len ak sa na tom zmluvné strany dohodli, alebo ak to ustanovuje právny predpis. Osvedčenie pravosti podpisu nie je potrebné, ak ide o právny úkon, ktorý je urobený prostriedkami elektronickej komunikácie, podpísaný