www.NSOZ.sk
(zdroj)


3048
3049
Štvrtý oddiel: Neplatnosť právnych úkonov
Všeobecné ustanovenia
§ 248
Právny úkon treba považovať skôr za platný ako za neplatný.
3053
3054
§ 249
Ak má neplatný právny úkon náležitosti iného právneho úkonu, ktorý je platný, platí tento iný právny úkon, ak je z okolností zrejmé, že vyjadruje vôľu konajúcej osoby.
3057
má názor:  

3058
§ 250
3060
3061
3062 (1)  Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na takú časť právneho úkonu, ktorú možno oddeliť od ostatného obsahu, je neplatnou len táto časť, ak možno predpokladať, že konajúca osoba by právny úkon urobila aj bez jeho neplatnej časti, ak by neplatnosť rozpoznala včas.
3066 (2)  Ak je súčasťou inak neplatnej zmluvy dohoda o voľbe práva alebo dohoda o riešení sporu