www.NSOZ.sk
(zdroj)


3063 od ostatného obsahu, je neplatnou len táto časť, ak možno predpokladať, že konajúca osoba by právny úkon urobila aj bez jeho neplatnej časti, ak by neplatnosť rozpoznala včas.
3066 (2)  Ak je súčasťou inak neplatnej zmluvy dohoda o voľbe práva alebo dohoda o riešení sporu medzi zmluvnými stranami, sú tieto dohody neplatné iba v prípade, ak sa na ne vzťahuje dôvod neplatnosti.
3069 (3)  Právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný.
3071
3072
má názor:  

§ 251
Ak je dôvodom neplatnosti iba nezákonné určenie údaja o množstve, čase, území prípadne iný údaj, súd ho zmení tak, aby zodpovedal spravodlivému usporiadaniu vzájomných práv a povinností strán. Pri rozhodovaní o zmene prihliadne súd najmä na to, či by strana právny úkon urobila, ak by neplatnosť rozpoznala včas.
3077
3078
Hlavné dôvody neplatnosti
§ 252
Neplatný je právny úkon, ktorý sa zjavne prieči dobrým mravom alebo zjavne narušuje verejný poriadok, ako aj právny úkon, ktorý odporuje zákonu, ak to zmysel a účel zákona