www.NSOZ.sk
(zdroj)


3080 Neplatný je právny úkon, ktorý sa zjavne prieči dobrým mravom alebo zjavne narušuje verejný poriadok, ako aj právny úkon, ktorý odporuje zákonu, ak to zmysel a účel zákona vyžaduje.
3083
3084
§ 253
Právny úkon, predmetom ktorého je plnenie od počiatku nemožné, je neplatný.
3086
3087
§ 254
(1)  Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú stanovuje právny predpis, je neplatný.
3089
má názor:  

(2)  Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje dohoda strán, je neplatný, ibaže strany túto vadu dodatočne odstránia. Neplatnosti sa nemožno dovolať, ak sa už z právneho úkonu plnilo.
3092
3093
§ 255
(1)  Ak je právny úkon urobený osobou s obmedzenou svojprávnosťou, je právny úkon neplatný v rozsahu, v akom naň nie je spôsobilá.
3096 (2)  Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.
3098