www.NSOZ.sk
(zdroj)


3087
§ 254
(1)  Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú stanovuje právny predpis, je neplatný.
3089 (2)  Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje dohoda strán, je neplatný, ibaže strany túto vadu dodatočne odstránia. Neplatnosti sa nemožno dovolať, ak sa už z právneho úkonu plnilo.
3092
3093
§ 255
(1)  Ak je právny úkon urobený osobou s obmedzenou svojprávnosťou, je právny úkon neplatný v rozsahu, v akom naň nie je spôsobilá.
3096
má názor:  

(2)  Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.
3098
3099
3100
3101 Omyl, lesť, bezprávna vyhrážka a neprimeraný prospech Omyl
3103
§ 256
(1)  Strana sa môže dovolať neplatnosti právneho úkonu pre právny alebo skutkový omyl existujúci v čase jeho vzniku, ak: