www.NSOZ.sk
(zdroj)


3184
3185
3186
3187 (2)  Aj je pôvodcom ľsti, vyhrážky alebo neprimeraného prospechu akákoľvek iná osoba, môže sa dotknutá strana domáhať neplatnosti právneho úkonu iba ak druhá strana o takomto konaní tretej osoby vedela alebo mala vedieť a toto konanie využila.
3190
3191
§ 263
3193
má názor:  

Dovolanie sa neplatnosti
3195 (1)  Ak je neplatnosť právneho úkonu ustanovená na ochranu záujmov určitej osoby, môže sa dovolávať neplatnosti len táto osoba.
3197 (2)  Kto spôsobil neplatnosť právneho úkonu, nemôže sa dovolať jeho neplatnosti a ani si z neho uplatniť pre seba výhodu.
3199 (3)  Ak sa oprávnená osoba neplatnosti právneho úkonu nedovolá, právny úkon sa považuje za platný.
3201
3202
§ 264