www.NSOZ.sk
(zdroj)


3234 v posledných dvoch rokoch pred odporovaním, ak druhá strana musela v dlžníkovom konaní poznať mrhanie jeho majetkom, ktorým sa ukracujú dlžníkovi veritelia.
3236 (2)  Veriteľ sa môže domáhať neúčinnosti bezodplatných právnych úkonov dlžníka, ku ktorým došlo v posledných dvoch rokoch pred odporovaním; to neplatí, ak ide o:
3238a)   plnenie povinností uložených právnym predpisom,
3239b)   obvyklé príležitostné dary,
3240c)   dary v primeranej výške na verejnoprospešný účel,
3241d)   plnenia poskytované v rámci mravných záväzkov alebo zo slušnosti.
3242
3243
má názor:  

§ 269
Právo odporovať úkonu dlžníka nie je vylúčené tým, že z odporovateľného úkonu alebo v jeho dôsledku už voči dlžníkovi vzniklo vymáhateľné právo alebo že takéto práva bolo prípadne uspokojené.
3247
3248
§ 270
(1)  Veriteľ môže pri odporovaní požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným úkonom z dlžníkovho majetku ušlo; ak to nie je možné, má právo na zodpovedajúcu náhraduvoči tomu, kto mal z toho prospech.
3252 (2)  Ak tretia osoba nadobudla k veci, z ktorej mohol žiadať uspokojenie veriteľ, právo,