www.NSOZ.sk
(zdroj)


3389
3390
Premlčacia lehota
§ 286
Ak zákon neustanovuje inak, je premlčacia lehota štvorročná.
3393
3394
§ 287
(1)  Strany si môžu dohodnúť kratšiu alebo dlhšiu premlčaciu lehotu než akú stanovuje zákon, najmenej v trvaní jedného roka a najdlhšie v trvaní pätnástich rokov; nemôžu však zmeniť zákonom upravený začiatok premlčacej lehoty a jej plynutie.
3398
má názor:  

(2)  Ak je kratšia alebo dlhšia lehota dohodnutá v neprospech slabšej strany, je dohoda neúčinná.
3400
3401
3402
3403
Začiatok plynutia premlčacej lehoty
§ 288
Premlčacia lehota začína plynúť dňom, kedy sa právo mohlo prvý raz uplatniť na súde.
3406
3407
§ 289