www.NSOZ.sk
(zdroj)


3419 právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo.
3420
3421
§ 292
(1)  Právo na náhradu škody sa premlčí uplynutím štyroch rokov odo dňa, kedy škoda vznikla.
3423 (2)  Ak poškodenému v dobe uvedenej v odseku 1 nebola známa osoba, ktorá za škodu zodpovedá, premlčacia lehota začína plynúť odo dňa, kedy sa poškodený o nej dozvedel, alebo kedy sa pri vynaložení náležitej starostlivosti o nej mohol dozvedieť. Premlčacia lehota však uplynie najneskôr rok po tom, kedy by premlčacia lehota skončila, ak by plynula podľa ods. 1.
3428
má názor:  

(3)  Právo na náhradu škody na zdraví sa premlčuje uplynutím desiatich rokov odo dňa, kedy sa škoda prejavila.
3430 (4)  Právo na náhradu škody spôsobenej vadným výrobkom sa premlčuje uplynutím desiatich rokov odo dňa, keď výrobca vadný výrobok, ktorý spôsobil škodu, uviedol do obehu.
3432
3433
§ 293
(1)  Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí uplynutím štyroch rokov odo dňa, kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo.
3436 (2)  Ak oprávnenému nebola v lehote uvedenej v odseku 1 známa osoba, ktorá sa na jeho úkor bezdôvodne obohatila, premlčacia lehota začne plynúť odo dňa, kedy sa poškodený o nej