www.NSOZ.sk
(zdroj)


3453 lehota plynúť dňom, kedy k plneniu došlo.
3454
3455
§ 296
Práva z prepravy sa premlčujú uplynutím jedného roka s výnimkou práv na náhradu škody pri preprave osôb. Práva vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doručenia zásielky sa premlčujú uplynutím jedného roka. Pri právach vzniknutých zo zničenia alebo straty zásielky začína premlčacia lehota plynúť dňom, kedy mala byť zásielka doručená.
3461
3462
má názor:  

§ 297
Pri právach požadovať vydanie uloženej alebo skladovanej veci a vydanie predmetov podľa zmluvy o uložení cenných papierov a iných hodnôt premlčacia lehota začína plynúť dňom zániku právneho vzťahu zo zmluvy o uložení veci, zmluvy o skladovaní alebo zmluvy o uložení cenných papierov alebo iných hodnôt. Tým nie je dotknuté právo požadovať vydanie veci z titulu vlastníckeho práva.
3468
3469
§ 298
(1)   Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím orgánu verejnej moci, začína desaťročná premlčacia lehota plynúť dňom, kedy sa malo podľa rozhodnutia plniť.