www.NSOZ.sk
(zdroj)


338 úkon schválil opatrovanec po tom, ako mu obmedzenie svojprávnosti zaniklo.
339
340
§ 39
(1)   Súd aj bez návrhu rozhodnutie o obmedzení svojprávnosti zmení alebo zruší, ak sa zmenia alebo odpadnú dôvody, ktoré k nemu viedli, alebo ak zistí, že na obmedzenie svojprávnosti neboli dôvody.
344 (2)   Pokiaľ neexistuje iný dôvod na preskúmanie rozhodnutia o obmedzení svojprávnosti, súd rozhodnutie preskúma z úradnej povinnosti každé tri roky a posúdi, či dôvody, pre ktoré bola svojprávnosť človeka, trvajú.
347
má názor:  

348
Osobnostné právo a jeho ochrana
§ 40
351
Všeobecné ustanovenia
353 (1)   Každý človek má osobnostné práva, najmä právo na život a zdravie, právo na ochranu telesnej a duševnej integrity, právo na ochranu cti a dôstojnosti, ochranu súkromia a mena.
356 (2)   Osobnostné práva sú nescudziteľné.