www.NSOZ.sk
(zdroj)


3488
Plynutie premlčacej lehoty
§ 299
Zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka nemá vplyv na plynutie premlčacej lehoty.
3491
3492
§ 300
Ak veriteľ v premlčacej lehote uplatní právo na súde a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia lehota od uplatnenia práva po dobu konania na súde neplynie. To platí aj o práve, ktoré bolo právoplatne priznané a pre ktoré bol na súde alebo u exekútora, ktorý bol poverený vykonaním exekúcie, podaný návrh na začatie exekučného konania.
3497
má názor:  

3498
§ 301
(1)   Súdne konanie začaté proti jednému spoludlžníkovi spôsobuje, že premlčacia lehota prestáva plynúť proti spoludlžníkovi, ktorý je s ním ohľadne uplatneného práva zaviazaný spoločne a nerozdielne, ak ho veriteľ pred uplynutím premlčacej lehoty písomne upovedomí o začatom konaní.
3503 (2)   Ak proti veriteľovi, ktorého právo sa premlčuje, začalo súdne konanie ohľadne záväzku, na splnenie ktorého veriteľ použil plnenie poskytnuté dlžníkom, premlčacia lehota ohľadne práva veriteľa prestane plynúť, ak veriteľ pred uplynutím premlčacej lehoty písomne oznámi dlžníkovi, že sa proti nemu začalo uvedené konanie.