www.NSOZ.sk
(zdroj)


3515 osobe ustanovený zákonný zástupca alebo keď prekážka pominie inak.
3516
3517
§ 303
Ak ide o právo medzi zákonnými zástupcami na jednej strane a maloletými deťmi alebo inými zastúpenými osobami na druhej strane, premlčacia lehota ani nezačne plynúť a ani
3521
3522
3523 neplynie, okrem prípadu, ak ide o úroky alebo opakujúce sa plnenia. To platí aj o právach
má názor:  

medzi manželmi.
3525
3526
Preklúzia
§ 304
Ak to právny predpis výslovne ustanovuje, právo, ktoré sa neuplatnilo v určenom čase, zaniká.
3530
3531
§ 305
Súd prihliada na prekúziu z úradnej povinnosti. Prekludované právo nemožno priznať.
3533