www.NSOZ.sk
(zdroj)


3535 Plynutie prekluzívnej lehoty sa neprerušuje ani nespočíva, ak právny predpis neustanovuje inak.
3537
3538
§ 307
3540
Spoločné ustanovenie
3542 Tam, kde ustanovenia o premlčaní a preklúzii odkazujú na súd alebo súdne konanie, sa rozumie aj iný orgán s potrebnou právomocou a konanie, ktoré sa na tomto orgáne vedie.
3544
má názor:  

3545
3546
3547
Druhá časť
Rodinné právo
Prvá hlava
MANŽELSTVO
Prvý diel
Uzavretie manželstva
§1