www.NSOZ.sk
(zdroj)


3561 ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky na základe registrácie podľa osobitného zákona1.
3563
§ 3
1/ Ak sa manželstvo uzavrelo občianskou formou, následné náboženské obrady nemajú právne následky.
35662/ Ak sa manželstvo uzavrelo cirkevnou formou, nemožno následne uzavrieť manželstvo občianskou formou.
3568
§4
1/ Muž a žena /ďalej len „ snúbenci“/ môžu požiadať o uzavretie manželstva ktorúkoľvek
má názor:  

obec, ktorá vedie matriku / ďalej len „ matričný úrad“/ v obvode ktorej chcú uzavrieť manželstvo. Tomuto matričnému úradu predložia doklady ustanovené osobitným zákonom2 a vyplnia predpísané tlačivo.
35732/ Matričný úrad /odsek 1/ môže od predloženia ustanovených dokladov upustiť, ak je ich zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
35753/ Ak ide o uzavretie manželstva cirkevnou formou, matričný úrad, ktorému snúbenci predložili ustanovené doklady /odsek 1/ potvrdí vyplnené predpísané tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
3578
3579