www.NSOZ.sk
(zdroj)


3609 alebo náboženskej spoločnosti.
36103/ Ustanovenie § 6 odsek 4 sa použije primerane aj pre cirkevnú formu uzavretia manželstva.
36114/ Obrad uzavretia manželstva sa spravuje pravidlami príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
3613
§8
1/ Snúbenci pred súhlasným prejavom vôle o vstupe do manželstva uvedú, že im nie sú známe prekážky, ktoré by bránili uzavretiu manželstva , že poznajú navzájom svoj zdravotný stav a obsah dohody o priezviskách. ktoré budú používať po uzavretí manželstva a priezvisku spoločných detí.
3618
má názor:  

2/ Snúbenci sa môžu dohodnúť o priezvisku tak, že:a/ ponechajú si svoje doterajšie priezviská, pričom uvedú, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí,
3621b/ priezvisko jedného z nich bude ich rodinným priezviskom aj spoločných detí, aleboc/ priezvisko jedného z nich bude ich rodinným priezviskom aj spoločných detí, pričom ten, ktorého priezvisko nebude rodinným priezviskom, môže si ako druhé v poradí ponechať svoje doterajšie priezvisko. Ak tento snúbenec má už dve priezviská, uvedie, ktoré z nich bude používať ako druhé po uzavretí manželstva. Ak snúbenec, ktorého priezvisko bude rodinným priezviskom manželov a spoločných detí má už dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk ponechá ako rodinné priezvisko, ak druhý snúbenec bude po uzavretí manželstva