www.NSOZ.sk
(zdroj)


3649
§ 11
1/ Manželstvo nevznikne, ak:
3651 a / chýba prejav vôle o vstupe do manželstva jedného alebo obidvoch snúbencov,b/ snúbenec, ktorý urobil prejav vôle o vstupe do manželstva trpel takou duševnou poruchou, pre ktorú nebol schopný utvoriť právom uznanú vôľuc/ prejav vôle o vstupe do manželstva bol vynútený fyzickým násilímd/ prejav vôle o vstupe do manželstva urobila osoba mladšia ako 16 rokove/ prejav vôle o vstupe do manželstva urobil zástupca bez platnej plnej moci alebo ak došlo k jej odvolaniu podľa § 9 odsek 4
3658
má názor:  

f/ prejav vôle o vstupe do manželstva nebol urobený pred osobou oprávnenou vykonať obrad uzavretia manželstva / § 5, § 6 ods.1 a § 7 ods.1
36602/ O tom, či tu manželstvo je alebo nie je, rozhodne súd aj bez návrhu.
3661
§ 12
1/ Manželstvo nemôže uzavrieť osoba, ktorá je už v inom manželstve, alebo registrovanom partnerstve či obdobnom právnom zväzku, ktoré boli uzavreté v zahraničí.
36642/ Súd rozhodne o neplatnosti manželstva aj bez návrhu.
36653/ Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva, ak skoršie manželstvo, registrované partnerstvo alebo obdobný právny zväzok zanikli alebo boli vyhlásené za neplatné.
3667
§ 13